TRYGG IDRETT

Norsk Orientering fremmer en kultur som bygger på våre verdier: inkluderende, modig og begeistrende. I vår kultur vil vi forebygge mobbing, diskrimeringer, seksuell trakassering og overgrep. Vi jobber målrettet med bevisste holdninger hvor vår idretts visjon er orienteringsglede for alle.

Alle medlemmer tilknyttet Norsk Orientering har rett og plikt til å si ifra dersom man blir kjent med at det forekommer mobbing, trakassering eller diskriminering innenfor o-idretten. Det er lovfestet at gjengjeldelse mot noen som varsler forsvarlig er forbudt. Hovedregelen er at man varsler til nærmeste overordnede i klubben, slik at saken tas opp med nærmeste leder eller leders leder. Dersom det er vanskelig å kontakte klubbmedlemmer, vil en få hjelp ved henvendelse til Norges Orienteringsforbund sentralt. Det anbefales at varsling bør skje tidlig slik at saken kan følges opp raskt. 

Håndtering av saker bør søkes løst i minnelighet på lavest mulig nivå gjennom dialog, og om mulig forsoning mellom partene, eventuelt med bistand fra klubbledelse eller forbund. Dersom dette ikke fører frem, skal ansvarlig leder iverksette tiltak for å kartlegge fakta og tiltak for løsning så raskt som forsvarlig mulig. Riktig adresse for varsling av trakassering er trener, klubbleder, kretsleder, forbundets generalsekretær og forbundspresident. Den som varsler vurderer selv hvilket nivå det skal varsles på.

Lenker til Norges Idrettsforbunds temasider:

- Mobbing

- Seksuell trakassering og overgrep

- Vold og trusler

- Inkludering


Levert avIdrettenOnline